Festakt 50 Jahre BACDJ am 15. Juni 2018

Festakt 50 Jahre BACDJ am 15. Juni 2018